Osobie pozostającej na zwolnieniu chorobowym nie przysługuje pełne wynagrodzenie. Kodeks Pracy pozwala bowiem na zmniejszenie stawki zarobkowej. Od tej reguły funkcjonuje jednakże szereg odstępstw, o których funkcjonowaniu musi wiedzieć każdy pracodawca. Kiedy zatem przysługuje pełne wynagrodzenie, a kiedy tylko jego część?

Zarobki podczas przebywania na zwolnieniu chorobowym są trochę niższe od comiesięcznej wypłaty. Wynagrodzenie za czas trwania zwolnienia chorobowego wynosi bowiem 80 procent podstawy wynagrodzenia. Nie tyczy się to jednak pracowników uprzywilejowanych.

100 % wynagrodzenie chorobowe
Każdej kobiecie spodziewającej się dziecka, przebywającej na zwolnieniu L4 przysługuje 100 procentowe, pełne świadczenie wynagrodzeniowe. Mówi o tym art. 92 paragraf 1 ust 2 KP. Potrzebne jest jednak zaświadczenie od lekarza, potwierdzające fakt zaistniałej ciąży. Kobieta w ciąży nie jest jedynym pracownikiem, mającym prawo do pobierania stuprocentowych świadczeń chorobowych. Pełne wynagrodzenie przysługuje bowiem również osobie, która na zwolnieniu chorobowym znalazła się w wyniku:

  • następstwa wypadku przy pracy
  • poddania się zabiegowi pobrania organów, tkanek oraz narządów
  • następstwa wypadku w drodze do pracy lub z pracy
  • poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców organów, dawców tkanek i narządów

Wynagrodzenie nalicza się wówczas według zasad ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia i wypłaca za każdy dzień niezdolności do wykonywania obowiązków służbowych, również za każdy dzień wolny od pracy. Ponadto, pierwsze 33 dni obowiązywania zwolnienia chorobowego, w ciągu całego roku kalendarzowego, opłaca pracodawca, później obowiązek ten spoczywa na Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątkiem są osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym i które ukończyły 50 rok życia, wówczas pracodawca zobowiązany jest opłacić jedynie 14 pierwszych dni niezdolności do pracy w ciągu roku kalendarzowego.